Điện thoại: 0377126721

Email: thcshopducvt@gmail.com

Mô tả:

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thức
Nguyễn Thị Thức

Ngày sinh: 1/11/1972

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0787318235

Email liên lạc: nguyenthuc.ds@gmail.com

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hường
Nguyễn Thị Hường

Ngày sinh: 4/7/1975

Vị trí công tác: phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0383958075

Email liên lạc: huongdao75@gmail.com